Σε τι αναφέρεται η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ;

Η πιστοποίηση αναφέρεται στην επικύρωση της άτυπης μάθησης που αποκτήθηκε από τα στελέχη φορέων κατάρτισης και συμβουλευτικής στον τομέα κοινωνικής οικονομίας.

Η μεθοδολογία βασίζεται στην αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα οποία δηλώνουν εκείνα που ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να είναι ικανός να κάνει μετά την λήξη της περιόδου μάθησης.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι του έργου συνοψίζονται στα εξής:

Διαφάνεια των προσόντων των απασχολουμένων

Διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων

Πιστοποίηση των άτυπων δεξιοτήτων

Καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων πιστοποίησης

Διευκόλυνση σύγκρισης των ικανοτήτων

Ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων

Τα στάδια του πιστοποιητικού

Η μεθοδολογία πιστοποίησης περιλαμβάνει τρία στάδια

Αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος

On-line τέστ 100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

Παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης σε επιτροπή πιστοποίησης

Δοκιμάστε την πιστοποίηση μας εντελώς δωρεάν!

Κάντε κλίκ στο κουμπί Δοκιμή...

Ποιους ΑΦΟΡΑ;

Η διαδικασία πιστοποίησης απευθύνεται σε:

Συμβούλους / Εκπαιδευτές

Οι οποίοι δεν διαθέτουν τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα και θέλουν να πιστοποιήσουν τις άτυπα αποκτηθείσες γνώσεις.

Ανέργους

Οι οποίοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία στο χώρο των κοινωνικών επιχειρήσεων και της συμβουλευτικής.


Πως προέκυψε το πιστοποιητικό;

Στο πρωτο στάδιο του έργου εκπονήθηκε το επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας. Το Ε.Π. ουσιαστικά αποτυπώνει τις λειτουργίες και εργασίες που υλοποιεί το στέλεχος και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους.

Η ανάλυση του επαγγέλματος πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα επίπεδα:

Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες

Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες

Επαγγελματικές Εργασίες

Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες

Το Ε.Π. έχει Ευρωπαϊκό χαρακτήρα καθώς πρόεκυψε μετά από διαβούλευση των εταίρων και άλλων φορέων στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ακολούθησε η αντιστοίχιση του προφίλ με τα επίπεδα του European Qualification Framework (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων).

Με βάση το προφίλ και το επίπεδο του EQF προκύπτουν οι θεματικές και ο βαθμός δυσκολίας της διαδικασίας πιστοποίησης.

Η παρούσα πιστοποίηση δημιουργήθηκε απο το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για τις ανάγκες του σχεδίου
«EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους/Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας».

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε απο το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.