Ανάπτυξη Επαγγελματικού Περιγράμματος

Κύριες/Επιμέρους
Επαγγελματικές Λειτουργίες

Επαγγελματικές
Εργασίες

Γνώσεις, Δεξιότητες,
Ικανότητες

Μεθοδολογία για την ανάπτυξη του Επαγγελματικού Περιγράμματος

Για την ανάπτυξη του Ε.Π. αξιοποιήθηκαν ως εργαλεία άντλησης πληροφοριών η βιβλιογραφική έρευνα γραφείου για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για το επάγγελμα και τη δυναμική του και η προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων μέθοδος Delphi.

Η μέθοδος Delphi περιελάμβανε ένα συντονιστή για κάθε συμμετέχουσα χώρα και 15 άτομα τα οποία είναι δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας (ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνολικό δείγμα 45 συμμετεχόντων σε 3 ευρωπαϊκές χώρες.

Το ερευνητικό εργαλείο για την ανάπτυξη του Ε.Π. ήταν ένα δομημένο ερωτηματολόγιο περιγραφής επαγγέλματος, προσαρμοσμένο στα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου Delphi, το οποίο προέκυψε από επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να εξάγει ατομικές απαντήσεις εμπειρογνωμόνων στο πρόβλημα που τίθεται και να επιτρέψει την επεξεργασία των απόψεων.

Τα αποτελέσματα από την ανάπτυξη του Επαγγελματικού Περιγράμματος

Σύμφωνα με την διαδικασία ανάπτυξης, το επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας περιλαμβάνει τις εξής Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΚΕΛ):

1. Υποδέχεται, Υποστηρίζει και Εξυπηρετεί τα άτομα που απευθύνονται

2. Συμβουλεύει/Εκπαιδεύει τους ενδιαφερόμενους σε γενικά επιχειρηματικά

3. Συμβουλεύει/Εκπαιδεύει τους ενδιαφερόμενους σε θέματα οργάνωσης

4. Συμβουλεύει/Εκπαιδεύει τους ενδιαφερόμενους σε θέματα μάρκετινγκ

5. Υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα της

6. Υποστηρίζει τις διαδικασίες διάδοσης των υπηρεσιών του φορέα και της

Διαδικασία Αντιστοίχισης Ε.Π. με ΕΠΕΠ

3 workshop εμπειρογνωμόνων

α) Leveling (επίπεδο EQF μαθησιακά αποτελέσματα κάθε ΚΕΛ)
β) Weighting Procedure (βαρύτητα για μαθησιακά αποτελέσματα κάθε ΚΕΛ)
γ) Αξιολόγηση (εμπειρογνώμονες ευρωπαϊκών χωρών)

Ποιοτικές συνεντεύξεις

Μεθοδολογία για την αντιστοίχιση με το European Qualification Framework

Η διαδικασία αντιστοίχισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συμβούλου/εκπαιδευτή κοινωνικής οικονομίας με τα επίπεδα του EQF βασίσθηκε σε ποιοτικές συνεντεύξεις δέκα εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των τριών workshops που υλοποιήθηκαν (ένα για κάθε χώρα). Οι εμπειρογνώμονες, ανάλογα με τα μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται, αντιστοίχισαν κάθε ΚΕΛ με το κατάλληλο επίπεδο του EQF, (Leveling) και στην συνέχεια δήλωσαν την βαρύτητα κάθε ΚΕΛ (Weighting Procedure). Ακολούθησε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από εμπειρογνώμονες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Τέλος, σχετικά με την μεθοδολογία αξιολόγησης και επικύρωσης της μη τυπικής μάθησης πραγματοποιήθηκαν βιβλιογραφική έρευνα και τρία workshops (ένα σε κάθε χώρα). Σε κάθε workshop συμμετείχαν τρεις εμπειρογνώμονες και πραγματοποιήθηκαν ποιοτικές συνεντεύξεις σχετικά με την μέθοδο αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και επικύρωσης της μη τυπικής μάθησης.

Το ερευνητικό εργαλείο για την αντιστοίχιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με το EQF περιλάμβανε τυποποιημένες φόρμες αξιολόγησης του επιπέδου EQF και της βαρύτητας των ΚΕΛ για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα. Οι φόρμες προσαρμόσθηκαν στις ανάγκες του έργου και έχουν εφαρμοσθεί στο παρελθόν με επιτυχία στην Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα από την αντιστοίχιση του Ε.Π. με το EQF;

Συνθέτοντας τα αποτελέσματα των εργαστηρίων αντιστοίχισης και αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες προκύπτει το τελικό συμπέρασμα αναφορικά με το επίπεδο του EQF που λαμβάνει το Πιστοποιητικό του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας.

Το Πιστοποιητικό του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας αντιστοιχίζεται με το επίπεδο πέντε του EQF.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα οι Ικανότητες θεωρούνται πιο σημαντικές συγκεντρώνοντας βαρύτητα 38%, ακολουθούν οι Γνώσεις συγκεντρώνοντας βαρύτητα 36% και οι Δεξιότητες με βαρύτητα 26%.

 


Γνώσεις

Δεξιότητες

Ικανότητες

EQF Level

5

5

5

% weighting

36%

26%

38%

Πίνακας 1: Τελικό επίπεδο EQF του πιστοποιητικού και βαρύτητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Τι είναι το EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK και ποια η σημασία του;

Το EQF (European Qualifications Framework) αποτελεί το πρώτο διεθνές πλαίσιο αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα, αποτελεί ένα σύστημα που θα αξιολογεί τις δεξιότητες των εργαζομένων στην ΕΕ, όχι πλέον με βάση το ποιος εξέδωσε τα διπλώματα και εκπαιδευτικά πιστοποιητικά τους, αλλά με βάση το τι γνωρίζουν πραγματικά, τι καταλαβαίνουν και τι είναι ικανοί να πετύχουν επαγγελματικά.

Τα κράτη-μέλη καλούνται να συνδέσουν τα εθνικά συστήματα προσόντων με το EQF και να θεσπίσουν μέτρα ώστε όλα τα νέα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, διπλώματα και έγγραφα που εκδίδονται, να περιέχουν σαφή παραπομπή στο αντίστοιχο επίπεδο του EQF.

Ποια είναι η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων;

Από την σύνθεση των αποτελεσμάτων της βιβλιογραφικής έρευνας γραφείου και των workshops εμπειρογνωμόνων η προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης και πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων (portfolio) περιλαμβάνει τρία στάδια, (1) Αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος, (2) On-line τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και (3) Ανάπτυξη μίας μελέτη περίπτωσης (case study).

1. Η αποτίμηση των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος βασίσθηκε σε τυποποιημένο ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες:(α) Εκπαίδευση, (β) Κατάρτιση, (γ) Επαγγελματική Εμπειρία, (δ) Επιπρόσθετες Δεξιότητες/Ικανότητες. Οι άξονες Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επαγγελματική Εμπειρία διαχωρίζονται ανάλογα με την συνάφειά τους ή μη με την Κοινωνική Οικονομία και αντίστοιχα προσδιορίζεται και η βαθμολογία κάθε μεταβλητής.

Η μέγιστη βαθμολογία κάθε βασικού άξονα προκειμένου η εκπαίδευση να μην υποκαθιστά την επαγγελματική εμπειρία και το αντίθετο, έχει τεθεί ως εξής: 25% Εκπαίδευση, 25% Κατάρτιση, 30% Επαγγελματική Εμπειρία και 20% Δεξιότητες/Ικανότητες. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει κάθε συμμετέχοντας από το βιογραφικό σημείωμα είναι 100.

2. Η διεξαγωγή του online test βασίσθηκε σε κατάλληλη εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα (moodle) στην οποία φιλοξενείται βάση ερωτήσεων από τις οποίες οι συμμετέχοντες απαντούν τις 100.

Όλες οι ερωτήσεις βαθμολογούνται ισάξια αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία στάθμισης μεταξύ των ερωτήσεων των βασικών και δευτερευουσών επαγγελματικών λειτουργιών/θεματικών. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρωθεί από το online test είναι 100.

3. Η τρίτη κατηγορία αξιολόγησης αφορά μια βάση περίπου 60 Case Studies τα οποία αναφέρονται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Η αξιολόγηση του case study βασίζεται σε τρεις άξονες (α) Περιεχόμενο, (β) Γραπτή Παρουσίαση και (γ) Υποστήριξη CASE STUDY. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρωθεί από τη μελέτη περίπτωσης είναι 100.

Ποια είναι η βαρύτητα κάθε μαθησιακού αποτελέσματος κατά την διαδικασία πιστοποίησης;

 

Όπως αναφέρθηκε για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται το βιογραφικό σημείωμα, το online test και το case study. Αναλυτικότερα οι γνώσεις αξιολογούνται κυρίως μέσω του online test, οι δεξιότητες κυρίως μέσω του online test και οι ικανότητες κυρίως μέσω του case study. Ο πίνακας 2 απεικονίζει την κατηγορία και το ποσοστό με το οποίο αξιολογείται κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το 70% των γνώσεων αξιολογείται μέσω του online test και το υπόλοιπο 30% μέσω του case study κ.ο.κ.


Γνώσεις

Δεξιότητες

Ικανότητες

CV

-

20%

30%

TEST

70%

60%

-

CASE STUDY

30%

20%

70%

Total

100

100

100

Πίνακας 2: Ποσοστό αξιολόγησης κάθε μαθησιακού αποτελέσματος ανά κατηγορία.

Ποια είναι η βαρύτητα κάθε κατηγορίας αξιολόγησης κατά την διαδικασία πιστοποίησης;

 


Γνώσεις

Δεξιότητες

Ικανότητες

CV

-

5,2%

11,4%

16,6%

TEST

25,2%

15,6%

-

40,8%

CASE STUDY

10,8%

5,2%

26,6%

42,6%

Total

36%

26%

38%

100%

Πίνακας 3: Ποσοστό βαρύτητας κάθε κατηγορίας αξιολόγησης στο σύνολο.

Το ποσοστό βαρύτητας της κάθε κατηγορίας αξιολόγησης (βιογραφικό σημείωμα, online test, case study) προκύπτει από το ποσοστό αξιολόγησης κάθε μαθησιακού αποτελέσματος ανά κατηγορία (πίνακας 2) σε συνάρτηση με την βαρύτητα που δόθηκε σε κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα από την διαδικασία αντιστοίχισης του EQF (πίνακας 1).

Η παρούσα πιστοποίηση δημιουργήθηκε απο το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για τις ανάγκες του σχεδίου
«EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους/Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας».

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε απο το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.