Διαδικασία πιστοποίησης

Η διαδικασία για την πιστοποίηση συνοψίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Η Πιστοποίηση βασίζεται στην Αξιολόγηση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, τα οποία αποτελούν οι Γνώσεις, οι Δεξιότητες και οι Ικανότητες.

Κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα αξιολογείται με συγκεκριμένο μέσο (CV, On- Line TEST, CASE STUDY).

Αξιολόγηση Μαθησιακά Αποτελέσματα Πιστοποίηση

=

Γνώσεις

Δεξιότητες

Ικανότητες

70%

On-Line
TEST

30%

CASE
STUDY

20%

CV

20%

CASE
STUDY

60%

On-Line
TEST

30%

CV

70%

CASE
STUDY

Παράδειγμα αξιολόγησης συμμετέχοντα

Ο συμμετέχοντας Χ μετά την συμμετοχή του και στις τρεις κατηγορίες αξιολόγησης συγκέντρωσε βαθμολογία 80% στο βιογραφικό σημείωμα, 60% στο online test και 70% στο case study. Η συνολική βαθμολογία του συμμετέχοντα Χ εμφανίζεται στον πίνακα 4.

Ο συμμετέχοντας Χ ΠΕΤΥΧΕ στην διαδικασία πιστοποίησης αφού ξεπέρασε το κατώτατο σκορ του 50%, συγκεντρώνοντας συνολική βαθμολογία 67,6%.CV


TEST


CASE STUDY

Σκορ συμμετέχοντα


80%


60%


70%

Βαρύτητα


16,6%


40,8%


42,6%

Συνολική Βαθμολογία

13,3%
(80*16,6/100)

24,5%
(60*40,8/100)

29,8%
(70*42,6/100)

 

Πίνακας 4: Συνολική βαθμολογία Συμμετέχοντα Χ

Η παρούσα πιστοποίηση δημιουργήθηκε απο το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για τις ανάγκες του σχεδίου
«EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους/Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας».

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε απο το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.